Reglement

Om het voor iedereen op de hondenschool aangenaam te maken, zowel naast als op de terreinen, werden er een aantal richtlijnen opgesteld. Met andere woorden, dit is het intern reglement waar iedereen op de hondenschool zich dient naar te gedragen.

Algemene regels

* Het gebruik van prikbanden, rollijnen en elektronische hulpmiddelen is verboden.

* Dronken leden worden niet toegestaan op onze hondenschool.

* Een niet verzorgde of zieke hond wordt niet toegestaan op de oefenterreinen.

* Tijdens de les moeten de geleiders zich houden aan de instructies van de lesgever(s).

* GSM-gebruik tijdens de les is te vermijden.

   Bij absolute noodzaak en mits verwittigen van de lesgever kan het worden toegestaan.

* Grove opmerkingen tegen de lesgever(s) worden niet geduld.

* Elke geleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn/haar hond.

* Elke geleider zorgt tijdens de les voor een eigen apport, tenzij anders gevraagd door de lesgevers.

* Roken tijdens de lessen is verboden

* Indien een instructeur uw hond overneemt om een bepaald gedrag te corrigeren, kan nooit en te nimmer de instructeur hiervan beschuldigd worden       van enige mishandeling.

* Er wordt gewerkt met een voldoende lange lijn en een geschikte halsband.

* Het bestuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren buiten de lesuren.

* Het bestuur houdt zich het recht voor om leden die duidelijk negatieve invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de hondenschool, uit de vereniging te sluiten zonder teruggave van het lidgeld.

* Het bestuur houdt zich het recht voor om kandidaat-leden te weigeren zonder opgave van redenen. 

* Bezoekers en familieleden dienen buiten de omheining te blijven tijdens de les. Zij mogen NIET op het terrein als de lessen bezig zijn.

* Ten alle tijde is men verplicht zijn lidkaart op zak te hebben. Gelieve deze spontaan te tonen op aanvraag van instructeur of bestuur.

* Beschadigingen door leden, bezoekers of honden aan zowel personen, honden of materiaal zullen aanleiding   geven tot schadevergoeding, te voldoen door de veroorzaker of diens eigenaar.

* Door toetreding tot de vereniging aanvaardt elk lid, zonder beperking, de statuten en het intern reglement van de vereniging.

* Elk lid zal het voorziene lidgeld betalen bij inschrijving en bij verlenging van zijn lidmaatschap.

   Het lidmaatschap is per jaar en begint vanaf de datum van intrede als lid in de club te worden betaald.

* De toestellen op het oefenterrein zijn bestemd voor gebruik door de honden onder toezicht van een instructeur.

   Ieder ander gebruik ervan is verboden. 

 

Verzekering

Alle aangesloten leden hebben een verzekering van de KKUSH, deze dekt ongevallen binnen de hondenschool. 

 

Aanvang

* De leden verzamelen minstens 5 minuten voor de les aan de poort en betreden het oefenterrein onder begeleiding van een instructeur. 

* Vroegtijdig de les verlaten dient aangevraagd te worden bij de lesgever.

* Geleiders die te laat komen, melden zich eerst bij de instructeur die vervolgens beslist of de geleider nog toegang krijgt tot de les. 

 

Loopsheid

Loopse teven krijgen +/- 3 weken clubverbod.  Dit om onrust bij de reuen en ongewenste dekkingen te voorkomen. 

 

Inentingen

* Elke hond dient correct ingeënt te zijn en  voorzien van een inentingsboekje dat men dient voor te leggen bij inschrijving.

            - Hondenziekte (Ziekte van Carré)

            - Kattenziekte (Parvovirus)

            - Rattenziekte (Leptospirose) 

            - Kennelhoest 

* Honden dienen verplicht een chip te hebben, deze gegevens moet men doorgeven aan de hondenschool.

* De leden laten hun hond(en) jaarlijks inenten tegen hondenziekte, kattenziekte en kennelhoest. Het bewijs van inenting door een dierenarts moet je steeds kunnen voorleggen indien dit gevraagd wordt.

* Het gezondheidsboekje zal jaarlijks, bij hernieuwing van het lidgeld, ter controle opgevraagd worden.

 

Hou het terrein proper

Alvorens het oefenterrein te betreden is men verplicht zijn hond uit te laten, er is langs de hondenschool voldoende ruimte om uw hond zijn behoefte te laten doen. Het is ten strengste verboden honden hun behoefte te laten doen op ieder ander gedeelte van de hondenschool. Gelieve ongelukjes te verwijderen met poepzakjes en te deponeren in één van de vuilcontainers. De geleider staat zelf in voor het verwijderen ervan. 

Ruim ook in de omgeving van de hondenschool de uitwerpselen van de hond op. 

 

Parking

* Auto's worden uitsluitend geparkeerd op de daartoe voorziene parking.

* Ongevallen en/of beschadigingen op de parking vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de club.

 

Leeftijd

* De minimumleeftijd van de hond is 9 à 10 weken. Voor buitenlandse pups is dit 15 weken. 

* De geleider moet de hond fysiek aankunnen en minstens 14 jaar zijn.

* De bekwaamheid wordt beoordeeld door een instructeur. 

 

Uitsluiting

Slaan, stampen en mishandelen van de honden wordt niet toegestaan, noch op de oefenterreinen noch daarbuiten. Indien dit toch gebeurt, zal de geleider van het terrein gestuurd worden. Een 2de maal is UITSLUITING.  De instructeur is gemachtigd een lid van het terrein te sturen wanneer het lid een voortdurende bron van storing is.

 

Controle over de hond

* De geleider moet onder alle omstandigheden zijn hond onder controle kunnen houden.

* Indien een hond niet onder appèl blijft bij een niet aangelijnde oefening en gaat rondlopen op het terrein, geven wij de geleider de raad de hond gedurende de volgende lessen (3 weken) aangelijnd te houden of eventueel met een lange lijn te werken tijdens deze oefeningen. Dit is voor alle klassen geldig.

* Agressieve en/of bijtende honden kunnen geweigerd worden. Een muilband kan gevraagd worden.

* Honden steeds aan de leiband, dit zowel op en rond het terrein alsook in de kantine, tenzij tijdens de les wanneer toegestaan door de instructeur.

* Het is niet toegelaten honden vrij te laten rondlopen op de oefenterreinen, alsook honden vastgebonden achter te laten. Moet u dan toch één of andere bezigheid verrichten zonder uw hond, gelieve uw hond ofwel aan iemand anders toe te vertrouwen of plaats hem even in de auto (dat laatste enkel als het weer het toelaat).

 

Cursus vroegtijdig stoppen

* Zij die cursus vroegtijdig wensen te beëindigen, kunnen hun cursusgeld of een gedeelte daarvan niet terugvorderen.

 

Problemen / vragen

Met klachten, problemen of vragen kan u altijd terecht bij de instructeurs of bij de bestuursleden.